Blogi

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 08.01.2014 otsus nr 3-2-1-165-13 käsitles elatise määramist lapse vahetul ülalpidamisel.

Hageja esitas oma ema vahendusel kostja (isa) vastu hagi, milles palus kostjalt alates hagi esitamisest kuni lapse täisealiseks saamiseni välja mõista elatis. Pooled vaidlesid selle üle, kas kostjalt tuleb hageja kasuks välja mõista miinimummääras või sellest väiksem elatis. Nii maa- kui ka ringkonnakohus rahuldasid hageja nõuded. Kostja esitas kassatsioonkaebuse.

Riigikohus leidis, et:

  • Kui vanem elab lapsega koos, rahuldab ta lapse vajadused vahetult. Kui vanem ei ela lapsega koos või ei osale lapse kasvatamises, täidab ta ülalpidamiskohustust üldjuhul lapsele elatist makstes.
  • Elatise suurust ei saa määrata üksnes selle järgi, kui palju aega veedab laps ühe või teise vanema juures, vaid tuleb tuvastada, kui suured on kummagi vanema kulud lapse vajaduste rahuldamiseks ning kas tehtavate kulude suurus vastab vanema ülalpidamiskohustuse ulatusele või tuleb tal lisaks maksta vastavalt oma kohustuse ulatusele ka elatist.
  • Mitu sama astme sugulast täidavad ülalpidamiskohustust osavõlgnikena ning iga osavõlgniku kohustuse suurus määratakse kindlaks võrdeliselt tema sissetuleku ja varalise seisundiga, arvestades ka tema ning ülalpidamist saama õigustatud isiku vahelisi suhteid. Seega osaleb vanemate erineva sissetuleku ja varalise seisundi korral kumbki vanem lapse ülalpidamises vastavalt vanemate sissetulekute ja varalise seisundi proportsioonile.
  • Elatisenõuet tagasiulatuvalt hagi esitamisele eelnenud aasta eest ja alates hagi esitamisest edasiulatuvalt ei tule lugeda hagihinna mõttes eraldi nõueteks ja neid ei liideta. Küll aga tuleb tsiviilasja hinna määramisel arvestada, et algselt esitatud igakuise elatisenõude suurendamise korral muutub vastavalt ka hagihind.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ning saatis asja maakohtule uueks läbivaatamiseks.

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-165-13

October 20, 2015
tab 4 slide

Elatise määramine lapse vahetul ülalpidamisel

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 08.01.2014 otsus nr 3-2-1-165-13 käsitles elatise määramist lapse vahetul ülalpidamisel. Hageja esitas oma ema vahendusel kostja (isa) vastu hagi, milles palus kostjalt alates hagi […]
October 7, 2015
image1

Isaduse tunnustamise asja tuleb lahendada eeskujulikult kiiresti

Veiss vs Läti, kohtuotsus 28.01.2014, avaldus nr 15152/12 Asjaolud Kaebaja elas alates 2005. a suvest koos naisega A.Z., kes sünnitas järgimisel aastal lapse. Kuivõrd kaebaja ja […]
September 7, 2015
tab 6 slide

Laste huvid võivad pankade omadest ettepoole nihkuda (Kadri Ibrus, EPL)

Kumb peaks olema eespool, kas lapse või panga õigus oma rahale? Riik kaalub seadusemuudatust, mis muudab elatisvõlglaste vara müügi tu­lude jagamise järjekorda. Kui kohtutäitur müüb hüpoteegiga […]
August 16, 2015
familex

Avasime uue kodulehe!

Uuel aastal alustab Familex uue hooga ja selleks puhuks on valminud ka meie uhiuus koduleht. Siit leiate rohkelt informatsiooni meie poolt pakutavate teenuste kohta, juriidilisi nõuandeid […]