Suhtlemiskord

Kuidas on korraldatud lapsest lahus elava vanema suhtlemine lapsega.


Suhtluskorra kokkulepe või suhtluskorra osas tehtud kohtulahend on mõlema vanema jaoks oluline dokument, millega nii lapsel kui vanematel tuleb oma igapäevaelus sageli pikki aastaid arvestada. Lähtudes praktilistest kogemustest ning kohtupraktikast aitame koostada mõistliku ja toimiva suhtluskorra kokkuleppe, mis nii vanema kui lapse elu lihtsustab.


Suhtlemine vanemaga on lapse õigus. Seadus ütleb, et lapsel on õigus isiklikult suhelda mõlema vanemaga. Mõlemal vanemal on kohustus ja õigus suhelda lapsega isiklikult.

Vanem peab hoiduma tegevusest, mis kahjustab lapse suhet teise vanemaga või raskendab lapse kasvatamist. Sama säte kehtib, kui last hooldab ja kasvatab muu isik. Seega peab kumbki vanem toetama lapse suhet teise vanemaga.

Vanemate lahuselu korral lepivad vanemad kokku lahuselava vanema ja lapse suhtlemises. Vanemate vaidluse puhul määrab vanema ja lapse suhtlemise korra vanema nõudel kohus.

Kohus võib määrata, et laps suhtleb vanemaga sobiva kolmanda isiku juuresolekul. Kui kolmas isik on valla- või linnavalitsus või eraõiguslik juriidiline isik, määrab valla- või linnavalitsus või juriidiline isik seda ülesannet täitma pädeva füüsilise isiku. Vanema suhtlemine lapsega toimub kolmanda isiku juuresolekul ikka ainult juhul, kui see on lapse huvides.

Kohus võib lapse huvides lubada kolmandal isikul lapsega suhelda, keelata tal lapsega suhtlemise või seda piirata. Kohus võib asjassepuutuvale isikule panna kohustuse hoiduda tegevusest, mis kahjustab lapse suhet vanematega või raskendab lapse kasvatamist.

Vanemal on õigus nõuda teiselt vanemalt teavet lapse isikuga ja varaga seotud tähtsate asjaolude kohta, kui see ei ole vastuolus lapse huvidega.

Suhtluskorra võib määrata ka tähtajalisena, näiteks kuni lapse kooliminekuni.

Suhtluskorra võib määrata kindlaks hooldusõiguse või elatisevaidlusega samas menetluses.

Kohtusse pöördumise kulu: riigilõiv 10 eurot ja kui kasutate juristi abi, lisandub õigusabi teenuse hind.